Speakers


Kazumi Fujikawa


Masaaki Hattori


Haruhiko Hirate


Masahiro Kajita


Ryota Kano


Sam Karita


Yuichi Kubo


Susumu Misumori


Satoru Noguchi


Rafaat Rahmani


Igor Rudychev


Ajai Sulekh


Hiroaki Suzuki


Azusa Tanaka


Atsuhito Tomotsugu


Hanson Zheng